Alimentatie

Alimentatie

Kinderalimentatie is een onderhoudsplicht van ouders jegens hun minderjarige kinderen. De wet verplicht dat ouders naar draagkracht bijdragen in de kosten van verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen. Deze verplichting geldt tot de 18e verjaardag van het kind. Daarna geldt tot het 21e levensjaar een voortgezette financiële verplichting om in de kosten van levensonderhoud en studie van het meerderjarige kind te voorzien. De hoofdregel is dat kinderen in beginsel niet slechter af moeten zijn na en door de scheiding van hun ouders. Om de behoefte van de kinderen te bepalen is door het Nibud een systeem ontwikkeld, gebaseerd op CBS-cijfers dat is neergelegd in het rapport ‘Kosten van kinderen ten behoeve van vaststelling kinderalimentatie’. De tabellen zijn terug te vinden in de bijlage van het Trema-rapport. Nadat de kosten van de kinderen zijn vastgesteld wordt naar de draagkracht van de ouders gekeken . Ter bepaling van ieders aandeel wordt dus van beide ouders een draagkrachtberekening gemaakt die dan vervolgens met elkaar worden vergeleken, een draagkrachtvergelijking. Dat is niet nodig als de gezamenlijke draagkracht van de ouders lager is dan de behoefte van het kind. Dan wordt de bijdrage van de onderhoudsplichtige ouder beperkt tot diens draagkracht. Uit deze berekening vloeit de te betalen kinderalimentatie voort.

Partneralimentatie is een bijdrage in het levensonderhoud. Mensen die getrouwd zijn of geregistreerd partner zijn, hebben een wettelijke zorgplicht voor elkaar, die in principe ook na een echtscheiding voortduurt. Het komt erop neer dat enerzijds rekening wordt gehouden met wat de ene partner kan betalen en anderzijds met wat de ander nodig hebt. Nadat eventuele kinderalimentatie is verrekend, blijft er een bedrag over dat beschikbaar is voor de partneralimentatie.

Draagkrachtberekening

Een draagkrachtberekening volgens de bruto methode valt onder te verdelen in:

  • berekening netto besteedbaar inkomen ‘boven de streep’ .
  • berekening noodzakelijke lasten ‘onder de streep’.
  • berekening draagkrachtruimte en draagkracht.
  • draagkrachtvergelijk.
  • eventueel jusvergelijking.

Indexering

De hoogte van de alimentatie wijzigt jaarlijks door de wettelijke indexering, tenzij u dit anders bent overeengekomen. Per 1 januari van het jaar worden alle vastgestelde alimentatiebedragen (zowel kinder- als partneralimentatie) met een bepaald percentage verhoogd.

01-01-2016 1,3%
01-01-2015 0,8%
01-01-2014 0,9%
01-01-2012 1,3%
01-01-2011 0,9%
01-01-2010 2,3%
01-01-2009 3,9%
01-01-2008 2,2%
01-01-2007 1,8%
01-01-2006 0,9%
01-01-2005 1,1%
01-01-2004 2,5%
01-01-2003 3,9%

Indexering

Ontvangt of betaalt u alimentatie? Jaarlijks gaan de vastgestelde alimentatiebedragen omhoog. Dit is afhankelijk van de verwachtte loonstijging. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de salarisontwikkeling bij het bedrijfsleven en de overheid. Dit houdt in dat elk jaar de alimentatiebedragen veranderen Met ingang van 1 januari 2015 gaan de vastgestelde alimentatiebedragen met 0,8 % omhoog. Als u alimentatie ontvangt of betaalt dienen u en uw ex-partner zelf de alimentatie te verhogen. Degene die alimentatie betaalt is verplicht de indexering te voldoen, tenzij in onderling overleg schriftelijk anders is overeengekomen. Vergeten alimentatie niet te indexeren? Ex-partners dienen dus eigenhandig de alimentatiebijdrage aan te passen. De praktijk wijst uit dat de aanpassing van de bijdrage nogal eens wordt vergeten, hetgeen tot vervelende gevolgen kan leiden. Is in voorgaande jaren de indexering vergeten, dan moet deze alsnog worden voldaan. Als u er pas na jaren achter komt dat u de indexering bent vergeten toe te passen, dan kan het zijn dat een deel dan is verjaard. De verjaringstermijn is 5 jaar.

Behoefte en draagkracht

De wettelijke maatstaven voor de bepaling van het bedrag dat voor levensonderhoud verschuldigd is, zijn de behoefte van de onderhoudsgerechtigde en de draagkracht van de onderhoudsplichtige. De vast te stellen alimentatie mag de behoefte niet overstijgen, evenmin de draagkracht. De laagste van de twee vormt dus het maximum. De omstandigheden van partijen kunnen aanleiding geven de alimentatie lager dan dit maximum vast te stellen. Bijvoorbeeld indien uit de alimentatieberekening blijkt dat de onderhoudsgerechtigde meer jus overhoudt dan de onderhoudsplichtige. Met behulp van een jusvergelijking kan worden bezien welke partneralimentatie redelijk is.

Jusvergelijking

Indien de jus van de onderhoudsgerechtigde groter is dan die van de onderhoudsplichtige, is er reden een lagere alimentatie vast te stellen, in beginsel een zodanige alimentatie waarbij beide partijen een gelijke vrije ruimte hebben.

Tremanormen

De Tremanormen bevatten normen en richtlijnen, die rechters kunnen toepassen bij de invulling van de wettelijke begrippen draagkracht en behoefte bij het vaststellen van alimentatie.

Wij maken onze berekeningen aan de hand van de Tremanormen.

Co-ouderschap

Co-ouderschap is niet een wettelijke term. Veel ouders verstaan daaronder, dat zij ieder ongeveer een gelijk aandeel hebben in de dagelijkse verzorging en opvoeding. Meestal gaat het om afwisselend één week bij de vader en één week bij de moeder. Als de kinderen 50% zijn verdeeld tussen beide ouders, dan kan tóch sprake zijn van kinderalimentatie. Dit kan ondermeer het geval zijn als u niet hetzelfde inkomen geniet: de ene partner moet dan de kinderen onderhouden met een lager inkomen dan de ander. Dit wordt dan gecompenseerd met kinderalimentatie. Er kan dan ook voor gekozen worden om (een deel) van de kinderalimentatie op een kinderrekening te storten. In een alimentatieberekening die kunnen wij voor u duidelijk maken wat de financiële gevolgen zijn van de keuze voor co-ouderschap.

 samengesteld-gezin-4

Samengestelde gezinnen

Samengestelde gezinnen komen steeds vaker voor. Het berekenen van kinderalimentatie indien er sprake is van een samengestelde gezin is vaak een lastige zaak, meestal een groot aantal variabelen en complicaties. De wet spreekt van een wettelijke verplichting tot het bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van stiefkinderen als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap met de nieuwe partner. Tevens wordt het ingewikkeld wanneer in de nieuwe samengestelde gezinnen weer kinderen worden geboren. De berekening van de kinderalimentatie in de ingewikkelde situatie van de samengestelde gezinnen wordt gemaakt aan de hand van een stappenplan. Deze kwesties zijn verder vooral in de jurisprudentie tot ontwikkeling gekomen.