Blogs

Indexering van alimentatie 2016

Posted by: | Posted on: november 13th, 2015 | 0 Comments

Vergeten de indexering niet! Alimentatie bedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast.

 • 01-01-2016 1,3%
 • 01-01-2015 0,8%
 • 01-01-2014 0,9%
 • 01-01-2013 1,7%
 • 01-01-2012 1,3%
 • 01-01-2011 0,9%
 • 01-01-2010 2,3%
 • 01-01-2009 3,9%
 • 01-01-2008 2,2%

Ontvangt of betaalt u alimentatie? Jaarlijks gaan de vastgestelde alimentatiebedragen omhoog. Dit is afhankelijk van de verwachtte loonstijging. De indexering van alimentatie wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de salarisontwikkeling bij het bedrijfsleven en de overheid. Dit houdt in dat elk jaar de alimentatiebedragen veranderen Met ingang van 1 januari 2016 gaan de vastgestelde alimentatiebedragen met 1,3 % omhoog. Als u alimentatie ontvangt of betaalt dienen u en uw ex-partner zelf de alimentatie te verhogen. Degene die alimentatie betaalt is verplicht de indexering te voldoen, tenzij in onderling overleg schriftelijk anders is overeengekomen.

Vergeten alimentatie niet te indexeren? Ex-partners dienen dus eigenhandig de alimentatiebijdrage aan te passen. De praktijk wijst uit dat de aanpassing van de bijdrage nogal eens wordt vergeten, hetgeen tot vervelende gevolgen kan leiden. Is in voorgaande jaren de indexering vergeten, dan moet deze alsnog worden voldaan. Als u er pas na jaren achter komt dat u de indexering bent vergeten toe te passen, dan kan het zijn dat een deel dan is verjaard. De verjaringstermijn is 5 jaar.

Niet geïndexeerde bedragen kunnen met terugwerkende kracht worden geclaimd. Via het LBIO indien de achterstand niet ouder is dan 6 maanden of anders via een deurwaarder. Vorderingen verjaren naarmate de tijd verloopt. In het algemeen geldt dus een verjaringstermijn van vijf jaren. Alimentatie achterstanden kunnen dus met terugwerkende kracht van vijf jaar alsnog worden geclaimd. Deze termijn wordt echter steeds weer verlengd met vijf jaar, als tussentijds aantoonbare incasso activiteiten hebben plaatsgevonden.

 

Vragen , berekening aanvragen of voor een cursus aanmelden : BEL 076-5143626   of   MAIL info@alimentatieservice.nl

Uitspraak Hoge Raad prejudiciële vragen

Posted by: | Posted on: oktober 10th, 2015 | 0 Comments

Uitspraak Hoge Raad prejudiciële vragen kinderalimentatie

Uitspraak Hoge Raad prejudiciële vragen

De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 antwoord geven op de vraag hoe de kinderalimentatie moet worden berekend.

Kindgebonden budget en alleenstaande-ouderkop

De  wetgever heeft in de loop van de jaren verschillende regelingen getroffen om alleenstaande ouders tegemoet te komen in de financiële lasten verbonden aan de verzorging en opvoeding van kinderen. Tot deze regelingen behoorde de alleenstaande-ouderkorting en het fiscaal voordeel kosten levensonderhoud kinderen. Bij de berekening van kinderalimentatie werd dit fiscaal voordeel aangemerkt als “inkomen” en op deze manier werd deze teruggave omgezet in de uitkomst van de berekening van de kinderalimentatie. Maar per 1 januari 2015 werden deze regelingen afgeschaft. Toen de alleenstaande ouderkorting werd afgeschaft, werd wel het kindgebonden budget van alleenstaande ouders verhoogd met de alleenstaande-ouderkop. De vraag was toen hoe hiermee om te gaan bij de berekening van kinderalimentatie.

Berekening kinderalimentatie

Bij de berekening van kinderalimentatie moest volgens de landelijke Expertgroep Alimentatienormen per 1 januari 2015 het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande-ouderkop in mindering worden gebracht op de behoefte van de kinderen. Het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande-ouderkop werd gezien als bijdrage in de kosten van het kind en niet als inkomen van de ontvangende ouder. Dat heeft ertoe geleid dat sinds 1 januari 2015 de hoogte van de kinderalimentatie in veel gevallen aanzienlijk lager werd of zelfs op nihil uitkwam.

Prejudiciële vragen

Op deze manier van het berekenen van de kinderalimentatie kwam veel kritiek. De aanbeveling van de Expertgroep werd zelfs niet door alle gerechten gevolgd. Het Gerechtshof Den Haag heeft hierover vragen gesteld aan de Hoge Raad, de zogeheten “prejudiciële vragen”. Veel advocaten, scheidingsmediators en natuurlijk ook de gescheiden ouders zelf wachten sinds enige tijd op meer duidelijkheid. In september heeft de advocaat-generaal (A-G) aan de Hoge Raad advies uitgebracht over deze kwestie. Volgens de A-G dienen het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende ouderkop niet in aanmerking te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Deze overheidsondersteuning is dan ook bedoeld als inkomensondersteuning voor de verzorgende alleenstaande ouder.

Beslissing Hoge Raad

De Hoge Raad beantwoordt de Prejudiciële vragen als volgt:
1. Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen dienen het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop niet in aanmerking te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt
2. Er dient geen onderscheid te worden gemaakt tussen de alleenstaande ouderkop en het overige deel van het kindgebonden budget.
De Hoge Raad heeft dus het advies van de A-G compleet gevolgd bij de beantwoording van de prejudiciële vragen.

Hierdoor is er hoogstwaarschijnlijk een einde gekomen aan veel onduidelijkheid die er heerste in het bepalen van de alimentatie. Het wachten is nu op een berichtgeving vanuit de expertgroep.

Via ontstaande link vindt u het arrest op Rechtspraak.nl :

Logo rechtspraak uitspraak hoge raad kinderalimenatie

Vragen , berekening aanvragen of voor een cursus aanmelden : BEL 076-5143626   of   MAIL info@alimentatieservice.nl

 • Page 1 of 3
 • 1
 • 2
 • 3