Algemene voorwaarden Alimentatieservice, gevestigd en kantoorhoudende te Breda

Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Cliënt: de opdrachtgever van Alimentatieservice.
 2. Kosten: de financiële vergoeding die Alimentatieservice voor de uitvoering met de cliënt is overeengekomen. De kosten voor een alimentatieberekening zijn door de cliënt verschuldigd na het verstrekken van de opdracht. Alimentatieservice zal voor de cliënt een alimentatieberekening maken en deze digitaal aan de cliënt verstrekken.

Opdracht:

 1. Een opdracht komt eerst tot stand, nadat deze door Alimentatieservice is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Alimentatieservice slechts worden vertegenwoordigd door aan Alimentatieservice verbonden medewerkers.
 2. Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht aan Alimentatieservice, d.w.z. dat de cliënt ermee instemt, dat Alimentatieservice de opdracht onder zijn verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de aan het kantoor verbonden medewerkers of zo nodig door derden in opdracht van het kantoor. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Declaratie:

 1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt de door de cliënt geaccepteerde kosten verschuldigd.
 2. De cliënt zal eerst de kosten voor de berekening voldoen waarna de alimentatieberekening door Alimentatieservice zal worden verstrekt.
 3. Indien de cliënt van mening is dat de alimentatieberekening niet op een correcte wijze is vastgesteld, dient de cliënt binnen 14 dagen na ontvangst van de alimentatie berekening schriftelijk of per email te reageren. Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen wordt ervan uitgegaan dat de cliënt geen vragen heeft over de alimentatieberekening.

Betaling:

 1. Betaling van declaraties van Alimentatieservice dient te geschieden voordat Alimentatieservice aanvangt met de werkzaamheden voor een alimentatieberekening en Alimentatieservice de alimentatieberekening verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Alimentatieservice gestelde bankrekening dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de cliënt.
 3. Indien Alimentatieservice invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering -met een minimum van 15% van het openstaande saldo- ten laste van de cliënt.
 4. Bij niet betaling van de door of in opdracht van Alimentatieservice  voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, is Alimentatieservice gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat de volledige betaling van de openstaande kosten heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Alimentatieservice schade die daardoor mocht ontstaan.

Aansprakelijkheid:

 1. De aansprakelijkheid van Alimentatieservice voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van derden niet aansprakelijk. Reikwijdte: Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van Alimentatieservice maar ook ten behoeve van de werknemers van Alimentatieservice.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:

 1. Op de tussen Alimentatieservice en de cliënten gesloten overeenkomsten en op eventuele ter uitvoering daarvan gesloten nadere overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Tenzij arbitrage of een bindend advies is overeengekomen, zullen geschillen uit deze overeenkomsten uitsluitend worden berecht door de Nederlandse rechter. Uitsluitend de rechtbank Breda is bevoegd kennis te nemen van een geschil tussen een werknemer van Alimentatieservcie en de cliënt. Alvorens een beroep op de rechter te doen, dienen de medewerker van Alimentatie Deskundige en de cliënt zich in te spannen om hun geschil in onderling overleg op te lossen.