Behoefteberekening Alimentatiegerechtigde

Met behoefte wordt bedoeld de levensstandaard waaraan men tijdens het huwelijk gewend is geraakt. Voor de vaststelling van de behoefte van de onderhoudsgerechtigde aan een onderhoudsbijdrage dient rekening te worden gehouden met alle relevante omstandigheden, waaronder de hoogte en de aard van zowel de inkomsten als de uitgaven van partijen tijdens het huwelijk, waarin een aanwijzing kan worden gevonden voor de mate van welstand waarin zij hebben geleefd, en zoveel mogelijk met concrete gegevens betreffende de reële of met een redelijke mate van waarschijnlijkheid te verwachten kosten van levensonderhoud van de onderhoudsgerechtigde. 2 methodes voor de huwelijks gerelateerde behoefteberekening : • Op basis van de 60 % norm • Op basis van netto bestedingen / behoeftelijst 60% norm (zogenaamde Hof-norm) Voor het bepalen van de netto behoefte is echter ook een vuistregel (de zogenoemde Hofnorm) beschikbaar. Deze vuistregel kan worden toegepast, tenzij het bedrag dat aan de hand van de vuistregel is berekend voldoende is betwist

De vuistregel sluit aan bij het netto te besteden gezinsinkomen van partijen voor het uiteengaan, verminderd met het eigen aandeel kosten kinderen. Dit bedrag wordt geacht beschikbaar te zijn geweest voor het levensonderhoud van beide partijen. Omdat een alleenstaande duurder uit is dan een samenwoner, wordt de helft van dit te verdelen inkomen met 20% verhoogd. De behoefte kan derhalve gelijkgesteld worden aan 60% van het netto gezinsinkomen. Het netto gezinsinkomen wordt daarbij gevormd door de daadwerkelijke inkomsten (uit arbeid, uitkering en/of vermogen), verminderd met de op dit inkomen drukkende belastingen en netto uitgaven inkomensvoorzieningen, en kan volgens de thans geldende alimentatienormen worden bepaald met behulp van de bruto of netto methode. Geen rekening wordt gehouden met de fiscale gevolgen van het zijn van eigenaar van een woning (eigenwoningforfait, fiscale aftrek van hypotheekrente) en de bijtelling vanwege een auto van de zaak. Gezamenlijk gezinsinkomen van beide partijen -/- Eigen aandeel van de kosten van de kinderen Saldo inkomen partijen x 60% Netto behoefte Netto bestedingen / behoeftelijst Als een van de echtgenoten de Hof-norm niet wil toepassen of de situatie zich daar niet voor leent, wordt de behoefte aan de hand van een behoeftelijst vastgesteld. In een dergelijke lijst onderbouwt de alimentatiegerechtigde alle kostenposten.

LET OP! De huwelijksgerelateerde behoefte verbleekt niet enkel door tijdsverloop en wordt dus normaal gesproken geïndexeerd bij de berekening van de bruto aanvullende behoefte in een later jaar. Voorbeeldberekening o.b.v. 60% norm Eigen inkomen alimentatiegerechtigde Een onderhoudsplicht bestaat alleen voor zover de onderhoudsgerechtigde niet in eigen levensonderhoud kan voorzien. Eigen inkomsten van de onderhoudsgerechtigde, ook die uit vermogen, verminderen de behoefte aan een bijdrage. Onder inkomsten worden zowel de daadwerkelijke inkomsten als de in redelijkheid te verwerven inkomsten verstaan. Indien de onderhoudsgerechtigde geen inkomsten heeft, dient derhalve rekening te worden gehouden met het vermogen van de onderhoudsgerechtigde om inkomsten te verwerven (verdiencapaciteit). Daarbij zijn alle omstandigheden van belang, waaronder de opleiding, de werkervaring, de geboden tijd om werk te zoeken, de gezondheid en de zorg voor kinderen. Aandeel kosten kinderen Wanneer het aandeel van de ouder in de kosten van de kinderen hoger is dan het KGB, wordt het gedeelte dat niet wordt gedekt door het KGB in mindering gebracht op de eigen inkomen van de partneralimentatiegerechtigde.