Co-ouderschap
Bij een scheiding zijn de ouders verplicht de kosten te betalen van de verzorging en opvoeding van de kinderen. Bij co-ouderschap zijn de kinderen afwisselend bij de ene en de andere ouder. Co-ouders verdelen de kosten van kinderen. Hoe werkt dat?
Bij co-ouderschap is het belangrijk dat u van tevoren afspreekt welke kosten u verdeelt en welke niet. Voorkom dat de ene ouder bijvoorbeeld meebetaalt aan de dure smaak van de ander. Kosten zoals vakantie en uitstapjes kunt u beter buiten de verdeling houden. Maak bij het verdelen onderscheid tussen eigen kosten en te verdelen kosten.

Verblijfskosten
Verblijfskosten zijn de kosten die elk huishouden voor zich maakt. Denk aan huur, gas, water licht, telefoon en boodschappen. Deze kosten verschillen, bijvoorbeeld door verschillen in inkomen. Hier kunnen ook de uitgaven voor de kinderen die beide ouders doen onder worden verstaan. Bijvoorbeeld dubbel schoolmateriaal, speelgoed of een fiets.

Te verdelen kosten
Verblijfsoverstijgende kosten zijn uitgaven die niets te maken hebben met waar het kind verblijft. Bijvoorbeeld verzekeringen, abonnementen, contributies of schoolkosten. U kunt deze kosten op drie manieren verdelen:
Naar draagkracht. Verandering in inkomen van een van de ouders heeft gevolgen voor de verdeling.
Naar het aantal dagen dat het kind in elk van de huishoudens verblijft. Of u verrekent de kosten op basis van een vast bedrag per periode.
Beide ouders betalen de helft van de kosten. Dit is moeilijk wanneer beiden ouders niet ongeveer evenveel verdienen, de ouder die het minst verdient kan deze regeling in de praktijk oneerlijk zal vinden.

Regelingen en tegemoetkomingen
Bij co-ouderschap horen de kinderen bij twee huishoudens. Ze hebben ook twee woningen. Welke ouder heeft dan recht op financiële tegemoetkomingen?

De kinderbijslag
De Sociale Verzekeringsbank betaalt de kinderbijslag uit. Volgens de SVB hoort het kind bij co-ouderschap bij de huishoudens van beide ouders. Zij hebben dus allebei recht op de helft van de kinderbijslag. Vaak betaalt de SVB de kinderbijslag aan één ouder uit. U verdeelt dan zelf onderling het geld. Er is volgens de SVB maar een van beide ouders “aanvrager” van de kinderbijslag. U kunt via de website van mijn SVB en uw dig-id controleren wie de aanvrager van de kinderbijslag is. De aanvrager van de kinderbijslag heeft onder voorwaarden ook recht op het kindgebonden budget.

Kindgebonden budget
De Belastingdienst keert het kindgebonden budget uit. Het budget kan onder voorwaarden worden verdeeld over beide ouders. Het kindgebondenbudget is een toeslag voor de kosten van uw kinderen tot 18 jaar. Dit krijgt u naast de kinderbijslag. De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van uw inkomen. De aanvrager van de kinderbijslag krijgt het kindgebonden budget uitbetaald.
Tip! Hebt u meerdere kinderen? Dan kunt u ook kinderbijslag aanvragen voor 1 van de kinderen en uw ex voor uw andere kind. Dit kunt u doen bij de Sociale verzekeringsbank.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
De Belastingdienst betaalt deze heffingskorting die u krijgt omdat u jonge kinderen heeft en werkt. Deze heffingskorting wordt betaald aan het huishouden waar het kind staat ingeschreven in het bevolkingsregister. Bij co-ouderschap kunnen beide ouders als ze allebei een baan hebben de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanvragen.
Neem voor meer informatie contact op met de (gratis) Belastingtelefoon: 0800-0543

Kinderopvangtoeslag
Wanneer uw kind kinderopvang nodig heeft kunt u onder voorwaarden gebruik maken van kinderopvangtoeslag. Co-ouders kunnen allebei kinderopvangtoeslag krijgen. Ieder voor het eigen deel van de kosten. Als co-ouders krijgt u samen kinderopvangtoeslag voor maximaal 230 uur per kind, per maand.

Huurtoeslag
Beide ouders kunnen huurtoeslag aanvragen. Voor de huurtoeslag kan een kind, net als voor de Belastingdienst, maar bij één ouder zijn ingeschreven. De andere ouder mag het kind wel meetellen bij het huishouden als hij of zij een aanvraag indient voor huurtoeslag. De Belastingdienst vraagt dan om een verklaring co-ouderschap. Deze verklaring moet door beide ouders ondertekend zijn.

Schoolkosten zijn vervallen
De Wet Tegemoetkoming Schoolkosten gaat ervan uit dat een kind bij één ouder staat ingeschreven. Daarom kan de tegemoetkoming schoolkosten maar door één ouder worden aangevraagd. Tot en met 31 juli 2015 kon u een tegemoetkoming ouders aanvragen voor de schoolkosten. Vanaf het schooljaar 2015-2016 is deze regeling afgeschaft. In plaats daarvan wordt het kindgebonden budget hoger.
Heeft u meerdere kinderen? Verdeel de kinderen ‘op papier’ over beide huishoudens. Zo hebben beide ouders meer kans om in aanmerking te komen voor sommige regelingen.
Heeft u één kind? Schrijf het kind dan in op het adres van de ouder met het laagste inkomen. Zo heeft u meer kans om aanspraak te maken op regelingen of een hoger bedrag. U kunt deze bedragen zelf onderling verrekenen. Wel is het van belang dat u deze verrekening goed vastlegt.
In het Nibud e-book “Geldwijzer Kinderen en Scholieren” vindt u alle informatie over regelingen en bedragen over kosten van kinderen.

Maak goede afspraken
Bij co-ouderschap is het belangrijk dat u goede afspraken maakt. Spreek de volgende dingen af:

  • De roosterafspraken en verdeling van tijd over de twee huizen.
  • De onderlinge woonafstand.
  • De taakverdeling tussen de ouders.
  • Afspraken over verjaardagen, vakanties en feesten.
  • Regels waar de kinderen zich thuis aan moeten houden.
  • De financiën.
  • De communicatie tussen de ouders.
  • Wat te doen bij veranderingen in de situatie.